logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน กันยายน 2559
  22 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2559
  22 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2559
  21 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน มิถุนายน 2559
  21 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  19 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  19 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยวประจำเดือน เมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • รายงานผลดำเนินงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนเมษายน 2559
  20 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  18 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยว ประจำเดือนมีนาคม 2559
  18 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  18 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงท่องเที่ยว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559