logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข้อมูลการประเมินราคา

  • บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ( พ.ศ. 2559 - 2562)
    3 มีนาคม 2560
  • สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
    30 ธันวาคม 2558