logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 • โทร : 0 3441 1712 ต่อ 12 -24
  โทรสาร : 0 3441 1712 ต่อ 25
 • อีเมล rtssn@treasury.go.th
 • https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3/@13.5473942,100.2733034,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2cf227adb309d2c!8m2!3d13.5473942!4d100.2733034
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล