logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเพิ่มมูลค่าและ หรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมในเขตจังหวัดสมุทรสาครและได้มาตรฐานสากล
 4. บริการรับจอง จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และจังหวัดสมุทรสาคร

ภารกิจของส่วนตามยุทธศาสตร์และงานปกติ
     ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
        เป็นเจ้าของเรื่องงานตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ แผนการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ และ
แผนการจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ราชพัสดุ การบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
การสนับสนุนผู้เช่า ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
     การใช้ประโยชน์ในราชการ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุมและบริหารจัดการ การจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา
  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์
  ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณา ผลประมูล การหาผู้ร่วมลงทุน การหา
  แหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 • จัดทำสัญญาเช่า บัตรประจำตัวผู้เช่า และใบสำคัญแสดงการเช่า
 • การโอนสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนงาน
  ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • การดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การบุกรุกหรือโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 • การประชาสัมพันธ์ งานของกรมธนารักษ์
 • งานอื่นๆ ตามที่ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร สั่งการหรือมอบหมาย

     ส่วนจัดการฐานข้อมูล
       เป็นเจ้าของเรื่องงานตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ แผนการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยและหรือมีที่ทำกิน โครงการ
รัฐเอื้อราษฎร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ด้านที่ราชพัสดุ

ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐ
  ตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ราชพัสดุจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดใช้เช่า
  ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้ง แนวเขต รายละเอียด ทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด
  หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯ
  พ.ศ.๒๕๓๘
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่
 • ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
  การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
  งานอื่นๆ ตามที่ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร สั่งการหรือมอบหมาย
     ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นเจ้าของเรื่องงานยุทธศาสตร์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมิน
  อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ
  เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
 • งานอื่นๆ ตามที่ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร สั่งการหรือมอบหมาย

     ส่วนบริหารทั่วไป

 • ให้มีหน้าที่ร่วมดำเนินการและให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ งานสารบรรณและธุรการ งานด้านบุคลากร งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานเกี่ยวกับสารสนเทศ งานข้อมูล สถิติต่างๆ และอื่นๆ
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใดพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ การจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลังตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์
  ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้ง
  ออกใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ ประสานงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่จัดแสดง การรับจอง และจำหน่ายเหรียญ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของกรมธนารักษ์ งานอื่นๆตามที่ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร สั่งการหรือมอบหมาย

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเพิ่มมูลค่าและ หรือ รายได้ 
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมในเขตจังหวัดสมุทรสาครและได้มาตรฐานสากล
 4. บริการรับจอง จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และจังหวัดสมุทรสาคร
 ค่านิยมองค์กร
 1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิ
 2. มีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. เรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นพัฒนา
 4. มุ่งเน้นผลงาน ยึดหลัก 3 PI
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ซื่อสัตย์ สุจริต
 2. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
 3. เต็มใจให้บริการ

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 579 ครั้ง