logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) ได้กำหนดการจัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) ได้กำหนดการจัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ?และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่ชุมชน

การจัดประชุมครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดพิ้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จ...
  23 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำร...
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 256...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง