logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมกับ คบจ.สมุทรสาคร จัดประชุม คบจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) ได้จัดให้มีการประชุม คบจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.283 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดด้วย

 

 

 

ภาพ  :  เฉพาะกิจ  เสือดำ

ข่าว   :  สิราวรรณ  ด้วงปั้น

19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครของผู้ตรวจราชก...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการก่อส...
  9 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ปลัดกระทรวงการคลังจัดประชุม คบจ.ทั่วประเทศ ผ่านทาง Cat Conference โครงการ "เราชน...
  2 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง