logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินการให้คะแนนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วย นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่ประเมินการให้คะแนนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแล บำรุง รักษา อาคารดังกล่าว พร้อมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินการให้คะแนนฯ

23 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
  10 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs...
  13 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง