logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ปลัดกระทรวงการคลังจัดประชุม คบจ.ทั่วประเทศ ผ่านทาง Cat Conference โครงการ "เราชนะ"

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Cat Conference โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ทั่วประเทศ เรื่อง โครงการ "เราชนะ" โดย นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดสมุทสราคร นำทีม คบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Cat Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชัน 1 ซึ่งการดำเนินการของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มีรายละเอียดังนี้ 

 •    1. ให้ คบจ. สนับสนุนข้อมูลรายละเอียดโครงการเราชนะให้แก่จังหวัด
 •    2. ให้ คบจ.เป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และธนาคารกรุงไทยฯ ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โครงการเราชนะผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งอานวยความสะดวกและให้คาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนให้แก่ (1) ประชาชน และ (2) ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ในพื้นที่
 •    3. ให้ คบจ. สนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะ.

2 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
  10 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินการให้คะแนนอาคารหรือสิ...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง