logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  3 ธันวาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  3 ธันวาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนตุลาคม 2561
  2 พฤศจิกายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนตุลาคม 2561
  2 พฤศจิกายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนกันยายน 2561
  4 ตุลาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนกันยายน 2561
  3 ตุลาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  3 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  1 มิถุนายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนเมษายน2561
  3 พฤษภาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนเมษายน 2561
  2 พฤษภาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนมีนาคม 2561
  3 เมษายน 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนมีนาคม 2561
  2 เมษายน 2561
 • รปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  5 มีนาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  5 มีนาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนมกราคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนมกราคม 2561
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนธันวาคม 2560
  4 มกราคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนธันวาคม 2560
  2 มกราคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  4 ธันวาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  4 ธันวาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนตุลาคม 2560
  3 พฤศจิกายน 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนตุลาคม 2560
  2 พฤศจิกายน 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนกันยายน 2560
  4 ตุลาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  4 ตุลาคม 2560
 • การจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนสิงหาคม)
  5 กันยายน 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  4 กันยายน 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  4 สิงหาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  4 สิงหาคม 2560
 • การจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนกรกฎาคม)
  4 สิงหาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนมีนาคม 2560
  20 กรกฎาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนเมษายน 2560
  20 กรกฎาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  20 กรกฎาคม 2560
 • การปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  20 กรกฎาคม 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือนมีนาคม 2560
  20 กรกฎาคม 2560