logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  3 สิงหาคม 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  4 มิถุนายน 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2561
  4 พฤษภาคม 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2561
  5 เมษายน 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  5 มีนาคม 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนธันวาคม 2560
  5 มกราคม 2561
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  5 ธันวาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2560
  3 พฤศจิกายน 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2560
  6 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  5 กันยายน 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  4 สิงหาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  4 กรกฎาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  5 มิถุนายน 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2560
  3 พฤษภาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม 2560
  3 เมษายน 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  3 มีนาคม 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  5 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม 2559
  7 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
  8 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559
  8 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  8 ธันวาคม 2558
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (แผ่น1)
  5 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (แผ่น 2)
  5 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (แผ่น 3)
  5 สิงหาคม 2558